Corona-crisis

 • Datum27-03-2020 - 31-03-2020
 • Tijd09:00 - 17:00
 • Adres
  • Restauratoren Nederland
  • Kersengaarde 22
  • Uden
Routebeschrijving

Nieuwsbrief Restauratoren Nederland – Corona Crisis –

We hopen dat deze boodschap jullie allemaal in goede gezondheid treft en, voor zover mogelijk, in een goed humeur.

Nu de wereld haar deuren sluit, lijkt het belangrijker dan ooit om als Restauratoren Nederland de onderlinge kanalen open te houden, ook al kunnen we elkaar voorlopig niet ontmoeten. In deze nieuwsbericht een kleine update, omdat we als bestuur op afstand jullie hart onder de riem willen steken. Hoe moeilijk ook, we moeten positief blijven en met z’n allen de aangekondigde maatregelen naleven om zo deze crisis zo snel mogelijk de baas te worden.

Samen sterker, samen verder.

We  sturen jullie onze allerbeste wensen voor nu en hopen elkaar snel weer fysiek op een bijeenkomst te mogen ontmoeten.

Meld jouw zorgen, dilemma’s, knelpunten en ideeën
RN roept, gezien de actuele ‘Corona-crisis’ restauratoren op om hun zorgen en dilemma’s in onze erfgoedsector en suggesties voor mogelijke oplossingen met ons te delen. Help ons een goed landelijk overzicht te krijgen van de gebieden waar de grootste problemen (kunnen) ontstaan en vooral ook hoe ze kunnen worden opgelost. Die inzichten bespreken we vervolgens met het ministerie en onze partners in de sector. Juist nu moeten we met onze leden alles op alles zetten om onze collega’s te ondersteunen en de professionele verzorging van het erfgoed overeind te houden. Gebruik hiervoor onderstaande inventarisatieformulier.

Inventarisatieformulier

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W)
OC&W is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot de impact van Corona op de erfgoedsector.
Samen met de erfgoedsector wordt voortdurend onderzocht welke maatregelen passend zijn. De financiële maatregelen voor banen en economie die het kabinet op dinsdag 17 maart jl. heeft gepubliceerd geven ook steun aan onze sector. Kunsten ’92 is gevraagd om de input door de vertegenwoordigers van de sector te organiseren. Wij willen daar met jullie hulp graag in bijdragen.

OC&W treft nu coulancemaatregelen voor instellingen die subsidie ontvangen vanuit de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen die meerjarige of projectsubsidies ontvangen van de zes Rijkscultuurfondsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet terugvorderen van subsidie bij tegenvallende prestaties vanwege deze crisis. Het ministerie is in overleg met gemeenten, provincies en private fondsen om hierbij aan te sluiten.  Verder wordt in nauw overleg met de sector onderzocht welke maatregelen zowel op de korte termijn als op de lange termijn, additioneel nodig zijn. Men gaat hierbij uit van het inzetten van bestaande structuren en systemen omdat dit de snelheid en eenduidigheid naar de sector bevordert.

Belangrijke informatie is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur Deze pagina wordt continue aangevuld met informatie. Voor meer specifiek over financiële maatregelen voor banen en economie zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen

Uitstel van betaling aan Belastingdienst:
Net als culturele instellingen, kunnen zelfstandige restauratoren met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Deze zal ‘bijzonder uitstel van betaling verlenen’ (langer dan 12 maanden) aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Bij de aanvraag wordt een onderbouwende “verklaring van een derde-deskundige” vereist maar die kan binnen twee weken na de (acute) aanvraag worden nagezonden. Zo’n verklaring is op te vragen bij een accountant, een externe adviseur of een financier.

Belangrijke voorwaarde is dat je kunt aantonen dat het om een gezonde en levensvatbare onderneming gaat die voldoet aan de volgende voorwaarden: De onderneming heeft werkelijk bestaande betalingsproblemen. – De problemen zijn van tijdelijke aard. – De problemen worden vóór een bepaald tijdstip opgelost.

De invorderingsrente en belastingrente wordt (tijdelijk) vastgesteld op 0,01% (0% is uitvoeringstechnisch niet mogelijk). Uit de verklaring door derden moet de aard van de betalingsproblemen blijken en de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand. Aangetoond moet worden dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden die niet behoren tot het normale bedrijfsrisico.

Uitstel aanvragen?
RN-Voorbeeldbrief
RN-voorbeeldverklaring-derden
Als u voor een betalingsregeling op grond van bovenstaande kenmerken in aanmerking wilt komen, kunt u een onderbouwd verzoek indienen bij: Belastingdienst – Postbus 100 – 6400 AC HEERLEN

Tijdelijke overbruggingsregeling via de Gemeente.
Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige ondernemers, onder wie veel zzp’ers, inkomsten. Het kabinet ondersteunt hen met een tijdelijke regeling (Tozo), die vooralsnog tot 1 juni 2020 geldt. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:

 1. De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
 2. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd

De nieuwe tijdelijke regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en hangt onder de Participatiewet. Gemeenten kunnen uw aanvraag in afwachting van de definitieve wet, gelukkig wel direct in behandeling nemen en alvast een voorschot verlenen. De Gemeentelijke administratie maakt hierbij gebruik van een reeds bestaand aanvraagformulier, uw inschrijving in KvK, uw ID bewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven. De regeling is vooralsnog voor 3 maanden ingesteld (looptijd tot 1 juni 2020) de mensen met de hoogste nood worden als eerste geholpen. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden.

Meer hierover zie: https://vng.nl/nieuws/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers

Namens Restauratoren Nederland wensen wij iedereen sterkte en een goede gezondheid! 

DISCLAIMER: De informatie in deze nieuwsbrief is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons bestuur is samengesteld kunnen wij, o.a. vanwege de gecompliceerde aard van wet- en regelgeving, niet garanderen dat deze informatie compleet, en/of accuraat is op het moment van raadpleging en dat deze toepasbaar is voor uw specifieke situatie.