Het is zover! De studiemodules Restauratie Roerend Erfgoed gaan van start

De docenten op de foto: Natasha Herman, Machteld Jacques, IJsbrand Hummelen en Joen Hermans

Met een subsidie van de minister van OCW, mede geïnitieerd door RN, kreeg het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) in 2018 een geweldige kans om extra scholing te ontwikkelen en te organiseren voor de restauratiebranche. Restauratoren Nederland liet vervolgens onderzoek doen naar de scholingsbehoefte in ons branchedeel en op basis van de uitkomsten stuurden wij aan op bijscholing in modulevorm. In aanvang lag bij het NCE de focus op de professionals die voornamelijk ambachtelijk in de monumentenzorg werken en daardoor hebben wij wat langer moeten wachten. Maar nu is het zover! Ons deel van de subsidie is ingezet en daarmee zijn de studiemodules Chemie, Documentatie en Ethiek gerealiseerd. Het NCE heeft daarmee drie nieuwe loten aan de stam en in de toekomst volgen naar verwachting meer modules en als de modules aanspreken worden de modules jaarlijks herhaald.

 

In maart 2023 kan je de eerste module Documentatie volgen, in april Basischemie en in mei Ethiek. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu inschrijven bij het NCE! 

Het NCE meldt het volgende over deze modules:

Het professioneel restaureren van roerend erfgoed vereist het actief onderhouden van je kennis en vaardigheden en het actueel houden van je vakbekwaamheid als professioneel restaurator. De studiemodules vormen een samenhangend bij- en nascholingsprogramma voor restauratoren van roerend erfgoed (incl. beschilderde oppervlakken in een historische binnenruimte).

Studiemodule ‘Basischemie voor restauratoren’

Basiskennis van chemie is ontzettend belangrijk om te weten hoe stoffen op elkaar inwerken en hoe ze bepalend zijn bij de keuzes die je maakt voordat je gaat conserveren of restaureren. Het noodzakelijke kennis zowel voor het object waar je aan werkt als natuurlijk voor je eigen gezondheid en die van anderen. Veel restauratoren zijn bewust of onbewust dagelijks bezig met chemie, maar hebben in sommige gevallen nooit deze kennis formeel via een opleiding opgedaan of volgden hun lessen jaren geleden.

“Mijn streven is deelnemers gevoel voor de chemische aspecten van het restauratie vak bij te brengen.”  – Joen Hermans, docent studiemodule Basischemie voor restauratoren/scheikundige (rechtsonder op de foto).

Studiemodule ‘Documentatie in woord en beeld’

Bij Documentatie in woord en beeld leren de deelnemers te rapporteren over het onderzoek en de werkzaamheden, die zij aan een object verrichten. Het is cruciaal dat in de verslaglegging te volgen is wat de restaurator heeft gedaan en welke keuzes zijn gemaakt. Dit moet ook worden vastgelegd in foto’s vóór, tijdens en na de behandeling, zodat bij een volgende restauratie kan worden nagegaan wat is gedaan en waarmee.

“Door heldere, goed gestructureerde en volledige documentatie van restauratie-ingrepen beschermen we het verleden en de toekomst van ons roerend erfgoed.” – Machteld Jacques, docent studiemodule Documentatie in woord en beeld/restaurator (rechtsboven op de foto).

Studiemodule ‘Geschiedenis, Theorie, Ethiek en Besluitvorming van Conservering en Restauratie’

Restauratie-ethiek hoort tot de basiskennis van de restaurator. Hoe is het vak ontstaan, wat zijn de ethische aspecten van restaureren, wat zijn do’s & dont’s en het belang van preventief conserveren. Leidend is de ‘Gedragscode’ voor restauratoren, die is gebaseerd op internationale codes als A.I.C. en E.C.C.O.

“Wat is ethiek? Hoe gebruiken we ethiek? Dat moet je weten om te begrijpen hoe we onze professionele ethische code kunnen interpreteren en beleven.”
-Natasha Herman, docent studiemodule Ethiek/restaurator (linksboven op de foto).

“Deelnemers maken kennis met de spannende recente ontwikkelingen op het gebied van theorie en besluitvorming in de context van een conservering/restauratie en passen inzichten en concepten daarvan toe in case studies uit hun eigen praktijk.” -IJsbrand Hummelen, docent studiemodule Ethiek/senior onderzoeker (linksonder op de foto).

Interesse?

Voor meer informatie en inschrijven: