Nieuwsbrief 2 – Kunsten ’92

UITSLAGEN STEMMINGEN OVER MOTIES CULTUUR

Restauratoren Nederland zit aan tafel met o.a. Kunsten '92 Wij blijven de belangen van onze leden behartigen.

Gisteravond hebben de stemmingen in de Tweede Kamer plaatsgevonden over de suppletoire begroting, het amendement hierop, en de moties die vorige week dinsdag bij het debat Cultuur en corona zijn ingediend. Het amendement van Peter Kwint, dat vroeg om € 700 miljoen extra toe te voegen werd verworpen. De extra begroting van € 300 miljoen is aangenomen. Alle in stemming gebrachte moties zijn aangenomen (2 moties zijn aangehouden, die kunnen later nog in stemming kunnen worden gebracht). Een greep:

> Een belangrijke motie is die van Asscher (PvdA) c.s. waarin de regering wordt verzocht om de ondernemers en werkenden in creatieve en culturele sector mee te nemen in de eerdere opdracht (motie Asscher/Dijkhoff) aan het kabinet om te bezien in hoeverre werkenden en bedrijven in het MKB aanvullende steun behoeven. Hiermee wijst de Kamer de creatieve en culturele sector dus aan als sector waarvoor extra steun onderzocht dient te worden (aanvullend op de 300 miljoen euro die voor de financieel zware eerste maanden beschikbaar is gesteld aan de culturele en creatieve sector).

> Ook het aannemen van de motie van van den Berge (GL) c.s. is van grote betekenis: deze verzoekt de regering om alles in het werk te stellen om creatieve makers in de culturele sector, zowel voor als achter de schermen, inclusief zzp’ers en freelancersdoor deze crisis heen te helpen, aangezien veel creatieve makers achter het net vissen bij de generieke steunmaatregelen van het kabinet, omdat ze (net) niet aan de voorwaarden voldoen.

> Zeer positief is het vervolgens dat de motie Asscher/Belhaj (PvdA/D66) is aangenomen, die de regering verzoekt om te onderzoeken hoe aan niet-gesubsidieerde instellingen en organisaties meer ondersteuning kan worden geboden. ‘Constaterende dat het overgrote deel van de 300 miljoen die de regering heeft uitgetrokken voor aanvullende ondersteuning aan culturele instellingen die ‘van vitaal belang’ zijn, terechtkomt bij gesubsidieerde instellingen en organisaties en dat een groot deel van het culturele aanbod in Nederland wordt gecreëerd door niet-gesubsidieerde makers en instellingen’.

> De noodzaak van een breed bestuursakkoord tussen Rijk, provincies en gemeenten, waarin ook cultuur is opgenomen, wordt onderstreept door de aangenomen motie van Asscher die de regering verzoekt om (d.m.v. een inspanningsverplichting) te voorkomen dat lokale en regionale culturele voorzieningen, zoals regionale centra voor de kunst, muziekscholen en bibliotheken verdwijnen.

> De motie Faber (CU) c.s. legt een koppeling tussen de landelijke infrastructuur en regionale spreiding, en borgt gelijke kansen voor regio’s door te zorgen dat gemeenten en provincies allemaal de kans krijgen om in te tekenen op matchingsgelden, en ervoor zorg te dragen dat regionale spreiding beter gewaarborgd is.

> Met het aannemen van de motie van van Raan tenslotte geeft de Kamer opdracht aan de regering – die in een eerder Kamerdebat heeft aangegeven om alles op alles te zetten om bepaalde bedrijven door de crisis te loodsen – dan dus ook alles op alles te zetten om de culturele sector door de crisis te loodsen.

Het aannemen van al deze moties geeft aan dat er bij de Kamerleden veel aandacht en steun is voor de grote nood in de culturele en creatieve sector. Er is groot draagvlak in de Kamer om het kabinet ertoe aan te zetten de sector hoe dan ook te redden.

Kunsten ’92 ziet het als steun in de rug dat de Kamer erkent dat een aanvullend steunpakket voor de culturele en creatieve sector zeer urgent is, niet alleen voor werkenden en makers, en voor niet-gesubsidieerde partijen (die beiden buiten de boot dreigen te vallen), maar ook met het oog op de grote uitdagingen die op de langere termijn op ons afkomen. De coronamaatregelen voor cultuur (zoals beperkingen van aantallen bezoekers en afstand houden) hebben verstrekkende gevolgen voor de sector, zeker nu ook bekend is gemaakt dat evenementen waarschijnlijk pas over geruime tijd weer georganiseerd mogen worden.

De positieve uitkomst van deze stemmingen is mede te danken aan de grote eensgezindheid waarmee de culturele en creatieve sector de handen ineenslaat om deze crisis door te komen en aan de Kamerleden, die zich ten volle inzetten om onze kunst, cultuur, erfgoed en creatieve industrie te redden.

Lees HIER de moties en stemmingsuitslagen