Oproep bestuursleden Restauratoren Nederland

Tijdens de komende (Digitale) Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt er een bestuurswisseling plaats. Wij hopen dan uit de RN-leden, voor de aftredende bestuursleden nieuwe vervangende bestuursleden te mogen ontvangen. Wie sluit aan?

Wij zoeken drie kandidaat bestuursleden.

Zij worden in eerste plaats in de functie van Algemeen Bestuurslid benoemd.
Tot de algemene bestuurstaken behoort:

· Het meedenken over de koers;
· De uitwerken en realiseren van de doelstellingen;
· Het organiseren van activiteiten voor de leden;
· Het betrekken van de leden bij het verenigingsleven;
· Het uitdragen van de verenigingsprincipes.

Taakomschrijving Bestuursleden RN

Tijdsbesteding

De geschatte tijdsbesteding ligt rond de 1-3 uur per week. Dit is een gemiddelde waarbij ook het aantal portefeuilles mee weegt en vlak voor een belangrijk evenement als een ALV of tijdens een symposium of beursdeelname zullen er in verhouding op dat moment meer uren worden gemaakt dan in bijvoorbeeld de vakantieperioden.
Vergaderfrequentie Het huidige bestuur vergaderde gemiddeld één keer per maand, drie tot vier uur. De frequentie van vergaderingen wordt door een bestuur zelf vastgelegd en kan daarom in de toekomst veranderen.

Tijdens de vergadering wordt het overzicht gehouden op de verschillende activiteiten van de vereniging. Het bestuur staat in haar functie onder de algemene ledenvergadering (ALV) en voert besluiten van de ALV uit.

Wij zijn als bestuur beleidsvormend en leggen de beleidsvoornemens voor aan de ALV. Over ons functioneren en de bijbehorende resultaten leggen we rekenschap af aan de ALV. De leden krijgen ruim voorafgaand een uitnodiging voor de ALV en een jaarverslag terwijl tijdens de vergadering ook een mondelinge verantwoording en toelichting plaats vindt. Het bestuur maakt het jaarplan, de jaarrekening, stelt beleidsplannen op ziet toe op de uitvoering ervan. Het bestuur kan zich laten bijstaan door een extern deskundige of bureau.

Kenmerken en kwaliteiten leden bestuur

Een lid van het bestuur is lid van de vereniging en is vooral enthousiast en gemotiveerd om de doelstellingen van RN te helpen verwezenlijken. De zittende bestuursleden willen graag hun bestuurlijke kwaliteiten en ervaring met je delen. Er heerst een gemoedelijke sfeer en de verschillende taken worden in gezamenlijk overleg verdeeld. Daarbij wordt vertrouwd om ieders integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. Ieders inzicht in de strategische processen in het erfgoedveld en de dagelijkse praktijkervaring doet er toe. Van de leden van het bestuur wordt natuurlijk verwacht dat zij in het belang van de leden, zich blijven verdiepen in de historie en de huidige ontwikkelingen op het gebied van conservering, restauratie en vervaardiging maar ook dat ze zich in het algemeen bewust zijn van de rol van de verenigingen in dienst van het erfgoedbehoud. Er komen drie zetels vacant.

Het bestuur zoekt:
· Drie algemene bestuursleden waarvan één met een C&R (UvA) achtergrond, één met een beleidsachtergrond en we kijken voor de toekomst uit naar een nieuwe penningmeester.

Kandidaten die zich herkennen in het bovenstaande profiel worden verzocht om uiterlijk 20 mei 2020 hun reactie, voorzien van een CV en een korte introductie en motivatie voor op de website, te sturen naar Ninette Willemsen via info@restauratoren.nl.

Het huidige bestuur streeft ernaar om drie kandidaten voor te dragen, voor de bestuursledenverkiezing op de Algemene Leden Vergadering.
Over deze ALV wordt u nader bericht. In het kader van de corona crisis zijn wij naar een mogelijke invulling aan het kijken. 

Als je interesse hebt om te solliciteren, dan verwachten wij dat je digitaal aanwezig bent tijdens de ALV op woensdag 26 augustus 2020.

Het bestuur van Restauratoren Nederland