Oproep steun door het Prins Bernhard Cultuurfonds voor vastgelopen restauratieprojecten ten gevolge van de coronacrisis voor leden van RN

Beste leden van Restauratoren Nederland,

Naar aanleiding van de oproep om vastgelopen projecten ten gevolge van de coronacrisis in te sturen heeft RN een breder beeld gekregen van de impact die deze crisis op het werkveld heeft. Mede aan de hand van deze casussen heeft RN naar andere partijen de problemen van haar leden kunnen uitdragen. Zo ook naar het Prins Bernhard Cultuurfonds dat nu een genereuze hand uitsteekt.

Het Cultuurfonds kan restauratie van historische objecten als onderdeel van historische interieurs in monumenten of als onderdeel van een cultuurhistorische waardevolle collectie ondersteunen dat nu bevroren is door een liquiditeitstekort bij de opdrachtgevers ten gevolge van de coronacrisis.

Hiervoor geldt dat het te restaureren object van de opdrachtgevers in bezit is van een stichting of vereniging, een kerkelijke gemeente, parochie en/of onderdeel is van een speciale collectie-stichting. Daarnaast dient het te restaureren object voor publiek te bezichtigen zijn en na de restauratie op een goede manier in stand worden gehouden. Objecten in bezit van particulieren, overheden of grote musea worden helaas niet ondersteund. Objecten van kleine musea kunnen daarentegen wel ondersteund worden, mits deze in bezit zijn van het museum en geen overheidseigendom zijn.

Er dient bij de restauratieprojecten een aantoonbaar tekort te zijn en er moet sprake zijn van een eigen bijdrage door de eigenaar.

Leden die werk(t)en aan projecten die stop zijn gezet door de coronacrisis en aan bovengenoemde criteria voldoen, worden aangemoedigd contact op te nemen met het bestuur van Restauratoren Nederland via info@restauratoren.nl met een duidelijke casus- en probleemomschrijving om nader te kunnen bekijken wat RN en het Cultuurfonds kunnen betekenen.

Namens het Bestuur van Restauratoren Nederland
Frederik Franke
Jazzy de Groot
Gerald Megens
Bibi Beekman
Wassily Khudyakov