Doelstelling

RN zet zich in voor de professionalisering van de beroepssector in het algemeen, en de kwaliteit en deskundigheid van de leden in het bijzonder.

(For English see below)

Restauratoren Nederland (RN) heeft als missie de belangen te behartigen van de beroepsgroep die werkzaam is in het beheer en behoud van het materieel cultureel erfgoed. RN heeft als belangrijkste doelstelling de kwaliteit en deskundigheid van haar leden te bevorderen, en daarmee te werken aan verdere professionalisering van de beroepssector. Daarnaast wil RN het publieke, professionele en politieke besef over de noodzaak van duurzame zorg voor ons culturele erfgoed vergroten en versterken.

Binnen de vereniging werkt het bestuur actief samen met werkgroepen om een groot platform te creëren waarbinnen leden terecht kunnen voor bijscholing, kennisuitwisseling en interdisciplinair overleg. Samen zorgen zij ervoor dat de leden professionele kennis en kunde met elkaar delen via publicaties, lezingen, workshops, seminars en atelierbezoeken.

Binnen RN gaat de volle aandacht uit naar de belangen van vaardige beroepsbeoefenaren met een passie voor, en kennis van, kunst en vakmanschap. RN is een beroepsvereniging waarin restauratoren, gespecialiseerde ambachtsmensen, behoudsmedewerkers, wetenschappers en alle andere professionals op het gebied van restauratie en conservering een gelijkwaardige positie hebben. Ook zij die zichzelf niet als professional beschouwen maar het vak wel een warm hart toedragen hebben binnen RN een plek en waardering. De vereniging kent hierdoor een grote diversiteit waar alle leden van kunnen profiteren.

Aan de inschrijving voor het lidmaatschap worden geen speciale eisen gesteld anders dan het uitoefenen van een behoudskundig beroep en het onderschrijven van de ethische gedragscode. Het bestuur zal zich onder andere op korte termijn buigen over de tekst van deze ethische code.

 

*English* 

RN is committed to professionalisation of the sector in general, and the quality and expertise of its members in particular. The mission of Restoratoren Nederland (RN) is to promote the interests of the professional group working in the management and conservation of tangible cultural heritage. RN’s main objective is to promote the quality and expertise of its members, thereby working towards further professionalisation of the professional sector. In addition, RN aims to increase and strengthen public, professional and political awareness about the need for sustainable care of our cultural heritage.

Within the association, the board actively collaborates with working groups to create a large platform within which members can go for continuing education, knowledge exchange and interdisciplinary consultation. Together, they ensure that members share professional knowledge and skills with each other through publications, lectures, workshops, seminars and studio visits.

RN supports the interests of skilled professionals with a passion for, and knowledge of, art and craftsmanship.RN is a professional association in which conservators, specialised artisans, conservation workers, scientists and all other professionals in the field of restoration and conservation have an equal position. Even those who do not consider themselves professionals but have a soft spot for the profession have a place and appreciation within RN. As a result, the association has great diversity from which all members can benefit.

There are no special requirements for registration for membership other than practicing a conservation profession and subscribing to the Code of Ethics. Among other things, the board will consider the text of this code of ethics in the near future.