Ethische Richtlijnen

Restauratoren Nederland (RN) is een vereniging voor iedereen die werkt met cultureel erfgoed. RN hanteert Ethische Richtlijnen met algemene beginselen inzake de professionaliteit van alle leden. Aan de leden van RN wordt gevraagd de Ethische Richtlijnen te lezen en te accepteren.

Doel van de Ethische richtlijnen

 1. Bewustwording van de visie/missie/doelstelling van RN
 2. Het hebben en bevorderen van professioneel gedrag en werkhouding zoals die van alle RN leden wordt verwacht.
 3. Het verduidelijken van de verwachtingen van de opdrachtgevers van de RN leden. De Ethische Richtlijnen ondersteunen professionele relaties en relaties tussen leden en het algemene publiek .
 4. Het aanmoedigen van begrip voor de verantwoordelijkheden van de RN leden in hun werk bij werkgevende instellingen en opdrachtgevers, zodanig dat zij hun beleid en werkzaamheden rekening houden met de toepassing van de richtlijnen.

Toepasbaarheid

We nodigen leden uit om de Ethische Richtlijnen regelmatig door te nemen, vragen hen zich hieraan te houden en de algemene kennis hierover te bevorderen.

Algemeen

 1. Ik onderschrijf de principes die in deze Ethische Richtlijnen (ER) zijn vastgesteld omtrent werkwijze en gedrag bij de uitvoering van mijn taken met betrekking tot het cultureel erfgoed dat aan mij is toevertrouwd. Als lid van Restauratoren Nederland (RN) streef ik ernaar de ER te volgen en uit te dragen, zodanig dat mijn werkomgeving en opdrachtgever zich van de ER bewust zijn.
 2. De omstandigheden waarin ik werk zullen invloed hebben op de wijze waarop ik mijn werk uitvoer, maar niet op de mate waarin ik de ER nastreef.
 3. Ik vertegenwoordig de belangen van het cultureel erfgoed dat aan mij is toevertrouwd. Dit geldt in het bijzonder bij een verzoek tot een handeling die niet overeenkomt met deze ER.

Verplichtingen jegens het Cultureel erfgoed

 1. Ik streef ernaar het cultureel erfgoed voor de toekomst ter lering en vermaak te behouden als betrouwbaar bewijs van het verleden en als een bron voor toekomstige studie en/of natuurwetenschappelijke analyses.
 2. Ik respecteer de verschillende aan het erfgoed toe te kennen waarden, zoals de esthetische, historische en spirituele betekenis, evenals de functionaliteit en fysieke integriteit, en weeg deze mee bij de keuze voor en de uitvoering van interventies aan dat erfgoed.
 3. Alvorens ik fysieke behandeling van het cultureel erfgoed adviseer, uitvoer of laat uitvoeren zet ik mij in voor het nemen van de relevante preventieve conserveringsmaatregelen.
 4. Ik zal de fysieke behandeling (laten) beperken tot dat wat noodzakelijk is voor behoud van de integriteit en de cultuurhistorische waarden van het erfgoed en de werkzaamheden pas uit (laten) voeren nadat een zorgvuldige en integere afweging heeft plaatsgevonden van de noodzakelijkheid en de eventuele consequenties (op korte dan wel langere termijn) van de mogelijke ingrepen.
 5. Fysieke ingrepen voer ik uit of laat ik zoveel mogelijk uitvoeren met materialen en technieken die zo weinig mogelijk schade aan het originele object veroorzaken en zo veel mogelijk authenticiteit behouden. Op het moment dat ik overweeg om materiaal van cultureel erfgoed te (laten) verwijderen zal ik dat schriftelijk (laten) beargumenteren. Verwijderde materialen zal ik (laten) documenteren, zo mogelijk (laten) conserveren en ter bewaring aanbieden aan de opdrachtgever. Fysieke wijzigingen zal ik (laten) documenteren.
 6. Ik besef dat documentatie, zowel in tekst als in beeld, van belang is voor het vastleggen van de waarden van cultureel erfgoed en voor toekomstige interventies. De mate van documentatie hangt samen met de aard van het erfgoed en de soort interventie; zij varieert van conditieopname, planvorming en observaties tot verantwoording van de uiteindelijk gemaakte keuzes en de situatie vóór, tijdens en na de behandeling. Deze documenten die verband houden met de behoudstaken maken deel uit van de geschiedenis van het cultureel erfgoed. Daarom draag ik binnen mijn mogelijkheden bij dat documentatie zoveel mogelijk bij het erfgoed blijft, en beschikbaar blijft voor toekomstig gebruik door een toegankelijke archivering.
 7. Ik verzeker mij ervan dat de documentatie, zoals conditieopnamen en behandelingsverslagen, beschikbaar is gesteld aan de eigenaar, opdrachtgever of beheerder, inclusief aanbevelingen voor nazorg/preventieve conservering.

Verplichtingen m.b.t. mijzelf en mijn eigen bekwaamheid

 1. Ik draag zelf verantwoordelijkheid voor mijn handelen aan het erfgoed dat mij is toevertrouwd.
 2. Ik ben mij bewust van mijn eigen kunnen en beperkingen. Zodra (de beperking van) mijn kennis en ervaring erom vraagt zoek ik advies bij relevante specialisten voor het bepalen van de juiste koers. Ik adviseer maatregelen of voer procedures uit waarover ik openlijk in dialoog wil en kan gaan met collega’s, opdrachtgevers of beheerders. Ik sta open voor collegiale intervisie.
 3. Ik houd mijn kennis en vaardigheden actueel om de kwaliteit van mijn werk te in stand te houden en te verbeteren, o.a. door het volgen van de ontwikkelingen binnen het vakgebied, via permanente educatie en het uitwisselen van opgedane kennis en kunde met andere belanghebbenden. Indien mogelijk draag ik bij aan de educatie van stagiair(e)s verbonden aan een passende erfgoedopleiding.
 4. Ik bevorder een grondiger begrip en besef bij andere vakgebieden en het algemene publiek over mijn eigen rol en het vakgebied van beheer, behoud, conservering en restauratie.
 5. Ik ken de (inter)nationale wet- en regelgeving die direct te maken heeft met het cultureel erfgoed en ik werk volgens relevante (inter)nationale richtlijnen over conservering en restauratie.
 6. Ik behandel collega’s, stagiair(e)s, studenten en vrijwilligers met integriteit en respect en zal hen niet onjuist bejegenen.