Reductie inschrijfkosten Register

Beste leden,
sinds 1 juli 2019 is er de mogelijkheid om je aan te melden voor het Restauratoren Register. Veel leden hebben aangegeven dat de kosten voor registratie hoog worden geacht voor een dergelijk jong Register wat voor veel restauratoren drempelverhogend werkt om zich aan te melden. Dit is vanuit de vereniging gesignaleerd naar ERM, de beheerder van het Register, en door hen is besloten om tot 31 december een aanzienlijken reductie van €450 van de inschrijvingskosten aan te bieden. We brengen daarom graag jullie het volgende bericht vanuit het Restauratoren Register onder de aandacht:
Veel restauratoren zien nut en noodzaak van het RestauratorenRegister in en overwegen aan de toetsingsprocedure deel te nemen. De kosten van procedure en inschrijving blijken vaak een moeilijk te nemen hindernis. Met instemming van het bestuur van de voormalige stichting SRR kunnen restauratoren die zijn getoetst en ingeschreven in het RestauratorenRegister een bijdrage in de kosten van die toetsing van € 450 ontvangen. Dit geldt (ook met terugwerkende kracht) voor iedere restaurator en alle specialismen. Deze regeling geldt voorlopig tot en met 31 december 2021. De uitkering vindt plaats via de stichting ERM die met ingang van mei 2021 de resterende middelen van de SRR beheert. Voor aanvragen en meer informatie mail naar RestauratorenRegister@stichtingERM.nl.’
 
Voor meer informatie over het Restauratoren Register kun je ook terecht op www.restauratorenregister.nl
Het bestuur