URL Historisch Parket in de maak.

Op 1 januari 2017 treedt een Uitvoeringsrichtlijn (URL) in werking, voor de conservering en restauratie van historisch parket.

De uitvoeringsrichtlijn (URL) conservering en restauratie van historisch parket sluit aan op een reeks richtlijnen die op initiatief van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), ten behoeve van de restauratie in de bouw, reeds zijn ontwikkeld. Afgelopen voorjaar is in overleg met kleuronderzoekers, architecten, bouwhistorici en andere betrokkenen reeds een uitvoeringsrichtlijn opgesteld voor kleurhistorisch onderzoek. Restauratoren Nederland verwacht dat er meer uitvoeringsrichtlijnen voor het interieur zullen volgen.

De uitvoeringslijn Historisch Parket is tot stand gekomen na intensief overleg met deskundigen uit de verschillende bij parketrestauratie betrokken disciplines en instanties. Zij vormden een begeleidingscommissie die met hun bijdragen het bestaande format van ERM aanvulden met ervaringen vanuit de praktijk en verwijzingen naar relevante literatuur en protocollen. Het specifieke uitvoeringsdocument is nu afgerond en wordt voorgelegd aan een Centraal College van Deskundigen (CCvD), dat bestaat uit vertegenwoordigers van de publieke en private sector. Tot 2 september kan er gereageerd worden op de gepubliceerde URL Historische Parket.

De uitvoeringsrichtlijnen kunnen worden gezien als een vorm van zelfregulering; het zijn geen wetten, maar praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt en bij iedere opdracht door beide partijen zullen moeten worden onderschreven om in werking te treden. Een uitvoeringsrichtlijn zal als belangrijke voorwaarde voor een opdracht kunnen gelden. Na de juridische eindtoets en verwerking van de laatste opmerkingen zal in december een publicatie verzoek gedaan worden aan de RCE en kan de URL op de BRIM-lijst geplaatst worden (vanaf 1-1-2017).

Vincent van Drie, lid van de begeleidingscommissie URL – Historisch Parket